இந்தத் தலைமுறைகள் பெயர் சொல்லக் கல்விப்பணி செய்யும் இப்பள்ளிக்கு என் நல்வாழ்த்துக்கள்.உலகை புரட்டிப்போடும் ஒரு நெம்புகோல் இங்கிருந்து புறப்பட வாழ்த்துகிறேன்.